Интернет-магазин
Более 24 000 альбомов на LP и CD
можно купить через сайт

Music Of The Bible

500 ₽
Состояние пластинки: M- i
Состояние конверта: NM+ i
Артикул:
УТ-00033150
Название: 

Music Of The Bible

Исполнитель: 
Лейбл: 
Страна: 
Год: 
Год выпуска: 
Тип носителя: 
lp
Описание: 

Choir – Chamber Choir Of The Hungarian State Opera House Conductor, Arranged By – Iván Patachich Edited By, Liner Notes – László Sándor Engineer [Recording Engineer] – László Csintalan Orchestra – Orchestra Of The Hungarian State Opera House Producer [Recording Producer] – Dóra Antal

A1 Sófár / Chofar A2 Hó Láchmó / Ho Lakhmo A3 Káddés Ur' Chác / Kaddesh Ur'Khaz A4 Sófár / Shofar A5 S'Ma Jiszrél / Sh'Ma Jisroel (Boruch Sém K'Vaud / Borukh Shem K'Vaud) A6 Sir Hásirim / Shir Hashirim A7 Pitchi Li Sáárrájich / Pitkhi Li Saarájikh (Bölcsődal / Lullaby) A8 Tál-Káddis / Tal-Kaddish B1 Sófár / Shofar B2 Káddis / Kaddish B3 XXIII. Zsoltár / Psalm 23 (Mizmaur L'Dovid) B4 Kol Nidré / Kol Nidre B5 Hinné Má Tauv / Hinne Ma Tauv B6 Chaszid Táncdal / Hasidic Dance Song B7 Auro L'Mordecháj / Auro L'Mordekhai